Wednesday, April 4, 2018


An Scoil & Cúrsaí Scoile

A common theme in the scrúdú béil is school and 
school life. Below are some notes related to the theme.

Pobalscoil an Chaisleáin Riabhaigh is ainm don scoil seo. Castlerea Community School is the name of this school
Is pobalscoil mheasctha í an scoil seo. This is a mixed community school
Tá sí suite ar imeall an bhaile. It is situated on the outskirts of the town
Tá timpeall trí chéad seasca dalta ag freastal ar an scoil agus tá timpeall daichead múinteoir ag obair sa scoil. There are around 360 pupils attending the school and there are around 40 teachers working in the school
Bean Uí Riain is ainm don phríomhoide. Ms Ryan is the name of the Principal
Is scoil nua-aimseartha í. It is a modern school
Tá foirgneamh mór nua aimseartha againn agus tá a lán áiseanna sa scoil. We have a big modern building and there are many facilities in the school
Mar shampla, seomraí ranga, cistin, seomra ceoil, seomra ealaíne, seomra ríomhaireachta, seomra teicneolaíochta, seomra adhmadóireachta, seomra líníochta, seomra miotalóireachta. Tá trí shaotharlann eolaíochta againn. For example, classrooms, a kitchen, music room, art room, computer room, technology room, woodwork room, graphics room, metalwork room. We have three science labs.
Tá halla spóirt mór againn agus tá cúirteanna cispheile agus páirceanna imeartha againn. We have a big sports hall and basketball courts and pitches
Tá leabharlann sa scoil agus tá timpeall fiche riomhaire ann, chomh maith leis an seomra ríomhaireachta. There is a library in the school and there are around twenty computers in it, as well as the computer room.
Tá ceantaín na scoile suite in aice leis an tionól agus bíonn bia te ar fáil ann gach lá. The school canteen is situated beside the assembly and there is hot food available every day.
Bíonn sé ar oscailt sa sos agus ag am lóin gach lá agus bíonn club bricfeásta ann gach maidin ó 8.30 go dtí 9 a chloig. Ithim mo lón ann ó am go ham nó faigheann tae nó anraith ann ar maidin. It is open at break and at lunchtime and there is a breakfast club every morning from 8.30 – 9.00. I eat my lunch there from time to time or I get tea or soup there in the morning.
Tá a lán ábhair ar fáil sa scoil seo, idir na hábhair phraiticiúla, na teangacha agus a lán ábhair eile. There are many subjects available in this school, between practical subjects, the languages and many other languages.
Déanaim fein gaeilge, béarla etc… I do Irish, English etc.
Is é/í _____________ an t-ábhar is fearr liom ______________ is my favourite subject

Is breá liom _________

tá sé/sí spéisiúil/suimiúil interesting
Is aoibhinn liom ________

tá sé/sí taitneamhach enjoyable
Taitníonn _________ liom
mar
tagann sé/sí go chugam héasca it comes easily to me
Is maith liom _______

faighim A sna scrúduithe i gconaí I always get an A in the exmas


réitím go maith leis an múinteoir I get on well with the teacher


is ábhair praiticiúil é/í It’s a practical subject


is breá liom teangacha I love languages


ní bhíonn an obair bhaile ró-dheacair The homework isn’t too difficult


táim go maith leis na huimhreacha I’m good at numbersNí maith liom

tá sé/sí deacair It’s difficult
Is fuath liom
mar
tá sé/sí leadránach It’s boring


faighimid a lan obair bhaile san ábhar sin We get a lot of homework in that subject


ní réitím leis an múinteoir I don’t get on with the subject


bíonn an iomarca le foghlaim ann There is too much to learn


nílim go maith leis na huimhreacha I’m not good at numbers


ní maith liom teangacha I don’t like languages

Caitheann na daltaí éide scoile The students wear a school uniform
Caitheann na cailíní geansaí dúghorm, blús nó t-léine ban, bríste dúghorm nó sciorta breacán agus bróga dubha. The girls wear a navy jumper, white blouse or t-shirt, navy trousers or plaid skirt and black shoes
Caitheann na buachaillí geansaí dúghorm, léine liath, bríste dúghorm agus bróga dubha The boys wear a navy jumper, white shirt, navy trousers and black shoes
Ní maith liom an éide scoile mar ta sé beagán leamh ach is dócha gur smaoineamh maith  é I don’t like the uniform because it’s a bit dull but I suppose it’s a good idea.
Ní bhíonn comórtas faisin idir na daltaí There isn’t a fashion competition between the pupils.
Tá go leor rialacha sa scoil seo, cosúil la gach scoil sa tír There are many rules in this school, like every school in the country
Níl cead ag na daltaí fón póca a úsáid sa scoil Students are not allowed use mobile phones
Tá cosc ar an tobac agus ar ghuma coganta Chewing gum & smoking is banned
Faigheann na daltai obair bhaile gach lá Students get homework every day
Caithfidh gach dalta a bheith béasach sa seomra ranga agus sna pasáistí Every student must be polite in the classroom and on the corridors
Ní maith liom cuid de na rialacha ach tá said cothrom agus tá said ag teastáil I don’t like some of the rules but they are fair and they are needed
Má bhrisenn tú na rialacha bíonn tú i dtrioblóid leis an múinteoir. Faigheann tú obair bhreise nó scriobhann an múinteoir nóta i do dhialann. Uaireanta bíonn daltaí ar choimeád ag am lóin nó bíonn said i dtrioblóid leis an gceannaire bliana. If you break the rules you get in trouble with the teacher. You get extra work or the teacher writes a note in your journal. Sometimes students are on detention at lunchtime or they get in trouble with the Year Head.

Click here for downloadable answer: Céard a dhéanfaidh tú tar éis na hardteiste?

No comments:

Post a Comment

Briathra san Aimsir Chaite

Liosta briathra san Aimsir Chaite. A list of some common verbs in the Aimsir Chaite. An Aimsir Chaite